SITxell
català  |  castellano  |  english
El SITxell és l’eina, oberta a tothom, que caracteritza i valora els aspectes relacionats amb el medi físic, natural i socioeconòmic dels espais lliures
Una eina pluridisciplinària d’anàlisi territorial, per donar suport a processos de planificació i presa de decisions del territori
La informació de valors ecològics i socioeconòmics que el SITxell aporta, permet la comprensió i avaluació del territori per part d’usuaris tècnics
El SITxell compta amb la participació d’entitats científiques i tècniques de gran prestigi, d’organitzacions socials, ONG i departaments de l’administració pública amb expertesa en aquest camp
El SITxell respon a la necessitat d’abordar l’ordenació dels sistemes naturals des de l’òptica de l’ecologia del paisatge on es considera el territori com un sistema
Projecte
Mapes
Aplicacions

Divulgació tècnica

descàrregues >

Divulgació científica

descàrregues >

Enllaços

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896