SITxell
català  |  castellano  |  english

Fauna

Valoració dels ocells nidificants

A partir dels mapes d’índex d’abundància de l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002, es calcula el nombre d’espècies presents per quadrícula i l’estat de conservació de cada una d’elles (establerts amb criteris de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura amb correccions regionals específiques). També es calculen els indicadors de valoració: riquesa d’espècies, índex de conservació i màxim valor de conservació present per quadrícula.

Autor: Institut Català d'Ornitologia (ICO)
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)Presència d’ambients d’interès per la conservació de la biodiversitat - Ocells com a bioindicadors.

A partir dels mapes d’índex d’abundància de l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya (1999-2002), es calcula per a cada quadrícula la riquesa, entesa com el número d’espècies d’ocells presents en temporada de nidificació (reproductors o estivals no reproductors a la zona). A més s’inclou informació per cada ambient d’interès (10) per la conservació de la biodiversitat, amb la suma de probabilitats d’aparició de cadascuna de les espècies seleccionades com a bioindicadores de cada ambient que estan presents en cada quadrícula.

Autor: Institut Català d'Ornitologia (ICO)
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)

Divulgació tècnica

descàrregues >

Divulgació científica

descàrregues >

Enllaços

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896