SITxell
català  |  castellano  |  english

Municipal

Un dels objectius essencials del SITxell és donar suport als municipis en el desenvolupament de les seves polítiques sobre el sòl no urbanitzable: elaboració de planejament urbanístic i derivat (principalment plans especials), posicionament davant d’afectacions de projectes externs o de planejament de rang superior, gestió d’espais naturals d’interès local, difusió dels valors ambientals del seu territori, etc.

L’escala bàsica del SITxell és d’1:50.000. A nivell municipal, aquesta escala serveix en molts casos per obtenir informació de referència, però mai pot ser d’aplicació directa en planejament o projectes concrets. Per aquesta raó, les dades del projecte SITxell cal que s’adeqüin a l’escala municipal (entre 1:5.000 i 1:15.000), mitjançant treball de camp i de gabinet.

Ateses aquestes condicions, els serveis que el SITxell posa a disposició dels municipis són:

  1. Consulta i adquisició directa d’informació inclosa al SITxell a través de la plataforma de distribució de cartografia SITMUN. Aquesta eina permet la visualització de les diferents capes d’informació del SITxell i, per als usuaris dels ens locals adherits a la Xarxa Local SITMUN, la descàrrega d’aquestes en el format shape d’ESRI. A més, des del portal IDEBarcelona es posa també a l’abast la consulta de la informació del SITxell mitjançant l’especificació WMS.
  2. Elaboració de diagnosis municipals a petició dels ajuntaments. Els tècnics de la Diputació de Barcelona duen a terme una valoració pluridisciplinària dels espais lliures de l’àmbit municipal, tenint sempre en compte una òptica territorial més àmplia, i adequant la informació de base del SITxell a l’escala municipal, a partir de treball de camp i de gabinet. La seva aplicació més freqüent sol anar relacionada amb el planejament urbanístic municipal, però sovint les tasques d’assistència es vinculen també amb la planificació, gestió i/o divulgació del patrimoni natural dels municipis.
  3. Redacció de valoracions específiques a petició dels ajuntaments, per tal que puguin posicionar-se davant de projectes externs que afecten el seu territori. Els tècnics de la Diputació de Barcelona duen a terme, a partir de la informació del SITxell i del projecte en estudi, una valoració pluridisciplinària de les afectacions sobre els espais lliures de l’àmbit municipal.

Actualment, 55 municipis de la província ja s’han beneficiat d’alguna de les aplicacions del SITxell. A més, arrel de les diferents consultes realitzades al SITxell, s’ha impulsat la creació de 4 nous espais naturals protegits a nivell municipal. Així mateix, un elevat percentatge de municipis utilitza de forma habitual la descàrrega d’informació a través del SITMUN.

Divulgació tècnica

descàrregues >

Divulgació científica

descàrregues >

Enllaços

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896