SITxell
català  |  castellano  |  english

Regional

Les característiques del projecte SITxell, el territori que cobreix i l’escala de referència que utilitza, el fan idoni per a l’anàlisi de grans àmbits del territori. Aquest nivell d’anàlisi permet donar suport a les polítiques de planificació del territori de la Diputació de Barcelona, així com col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per garantir la incorporació d’una aproximació ecològica en la planificació territorial.

Dins del programa de planejament territorial dels Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona ha col·laborat en la planificació dels espais lliures de la demarcació de Barcelona.
La implicació més destacable ha estat en l’elaboració del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB). El projecte SITxell ha participat en les diferents fases de desenvolupament del Pla, en tots aquells àmbits relacionats amb el sistema d’espais oberts: definició del marc físic, evolució i dinàmiques, reptes i proposta d’ordenació. Com a resultat més remarcable, 227.000 hectàrees, el 70,4% de la superfície de la Regió Metropolitana, han estat establertes de protecció especial pel seu interès natural i agrari.

A més, en paral·lel a la redacció del PTMB, el SITxell ha estat essencial en el desenvolupament de l’Avaluació Ambiental Estratègica del Pla, sobretot en la incorporació de criteris ambientals de sostenibilitat en punts relacionats amb el sistema d’espais oberts. A banda d’aquesta participació global en les diferents etapes de l’avaluació ambiental, també cal destacar la redacció íntegra de l’annex II i III de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental: l‘Estudi de detall dels punts crítics per a la connectivitat i l’Anàlisi dels espais de protecció preventiva, respectivament.

Finalment, en aquesta escala d’aplicació, el SITxell també està sent una bona eina per incidir, de forma reactiva, en grans projectes, principalment d’infrastructures, que afecten àmbits territorials extensos.

Divulgació tècnica

descàrregues >

Divulgació científica

descàrregues >

Enllaços

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896