SITxell
català  |  castellano  |  english

Presentació

Un dels objectius prioritaris de la Diputació de Barcelona és l’impuls d’un territori equilibrat i sostenible, que es desenvolupa principalment a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. En aquest marc, una de les línies de treball de l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial és la millora del coneixement del sòl no urbanitzable de la província de Barcelona. La finalitat última és poder disposar d'informació i criteris per tal de recolzar el món local en l'ordenació i gestió del seu territori, i reforçar la seva participació en projectes territorials que l'afectin. Per això, des de l'any 2001 s'està elaborant un sistema d'informació territorial, el projecte SITxell (Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la Província de Barcelona), que conté una categorització i valoració dels sòls no urbanitzables a partir de l'anàlisi de les seves característiques ecològiques, paisatgístiques i socioeconòmiques.

El SITxell és una base de dades cartogràfica i alfanumèrica a escala 1:50:000, elaborada en l'entorn ArcGis, que ajuda a estudiar, analitzar, valorar i planificar els espais lliures de la província de Barcelona. La base conceptual d'aquesta eina radica en el convenciment que el conjunt dels espais lliures és el sistema territorial bàsic, sobre el qual s'han de situar adequadament els sistemes d’assentaments i d’infrastructures, de forma que es mantinguin les funcions ecològiques, paisatgístiques i socioeconòmiques claus del territori. Per això, és imprescindible el coneixement de les principals característiques d'aquests espais, tant pel que fa als seus atributs intrínsecs, com als associats als processos globals de la xarxa d'espais lliures.

A nivell tècnic, el SITxell és un projecte d'anàlisi territorial, estructurat a partir de diferents capes d'informació geogràfica, i dirigit a estudiar i avaluar els espais lliures de la província. A nivell polític, el SITxell és una eina que pretén incidir sobre els processos de planificació del territori, tant a escala municipal com regional, mitjançant l’aportació d'informació ecològica i socioeconòmica, acurada i fiable, i de criteris de planejament, als plans i projectes elaborats per les administracions públiques competents en la matèria. L'èxit i la influència del SITxell des de la seva posada en funcionament s'han basat, d’una banda, en la solidesa i la utilitat de la informació, aplicable a diferents escales en el planejament territorial, així com en el planejament sectorial (aigua, agricultura, conservació d'hàbitats i espècies, avaluació ambiental estratègica, etc.). De l’altra, s’han establert fermes col·laboracions amb diferents nivells de l'administració pública, universitats, centres de recerca i sector privat (empreses especialitzades, associacions agràries i ONG), que han garantit la qualitat de la informació i la màxima objectivitat de les valoracions.

En els darrers anys, la voluntat d'integrar la conservació dels valors naturals en les polítiques d'usos del sòl (i especialment en el planejament del territori) s'ha manifestat en diversos països d'Europa. En aquest context, el projecte SITxell ha estat presentat en diversos fòrums (Direcció General de Medi Ambient de la Comunitat Europea; Institut Europeu d’Administracions Públiques, EIPA) com a exemple de bones pràctiques en la compatibilització entre la protecció dels espais naturals i els usos humans del territori.

Divulgació tècnica

descàrregues >

Divulgació científica

descàrregues >

Enllaços

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896