SITxell
català  |  castellano  |  english

Marc conceptual

Elaboració pròpia a partir de Bennet, 1998

En els últims anys, i a partir dels conceptes formalitzats principalment des de la disciplina de l'ecologia del paisatge, s'ha posat de manifest la importància del paper que juga el conjunt dels espais lliures i la necessitat d'abordar l'ordenació dels sistemes naturals des de la consideració del territori com un sistema. A conseqüència d’això, l'estratègia d'ordenació dels espais lliures es configura no només a partir de la protecció de determinades àrees d'interès natural, o de l’establiment de xarxes d'espais protegits, sinó que incorpora el conjunt del territori com la unitat funcional que ha de ser objecte de planificació i gestió, si es pretenen assolir els reptes de conservació plantejats.

En l'àmbit mediterrani aquesta aproximació és encara més necessària, atès que el paisatge està constituït per un mosaic d'usos intercalats que donen lloc a un territori extraordinàriament ric, divers i complex. El conjunt dels espais lliures forma un sistema de vital importància en el manteniment dels processos ecològics i territorials. En conseqüència, la preservació dels elements i processos naturals difícilment pot abordar-se des de la perspectiva de la protecció dels espais, ni tan sols des de les xarxes d'espais, atès que la major part de les dinàmiques naturals depenen intensament del conjunt de la matriu, que a la vegada també conté bona part dels principals valors naturals a protegir.

Per tot això, l'ordenació hauria de partir de la visió del conjunt del territori com un sistema, en el qual tots els espais lliures juguen un rol i, per tant, han de ser planificats i gestionats amb aquests criteris. La protecció del mosaic mediterrani, tant dels seus valors naturals i culturals com de la funcionalitat del conjunt del sistema, no pot de limitar-se a preservar els espais lliures de la seva incorporació als processos d'urbanització a mitjà termini, sinó que ha de posar en valor aquests espais, i dotar-los d'un projecte ecològic, social i econòmic adequat, com única via per a garantir la seva persistència a llarg termini.

En aquest marc conceptual, una ordenació territorial basada en l'existència d'un sistema d'espais lliures funcionals necessita incorporar l'anàlisi i l'avaluació de les seves característiques i atributs des d'una perspectiva pluridisciplinària, que incorpori els seus valors naturals, econòmics i socials.

Divulgació tècnica

descàrregues >

Divulgació científica

descàrregues >

Enllaços

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896