SITxell
català  |  castellano  |  english

Estructura

El SITxell és un sistema d’informació territorial que s’estructura en mòduls temàtics. Aquests engloben els diferents aspectes que intervenen en la definició de l’interès intrínsec i estratègic dels espais lliures i permeten analitzar la significació dels espais en funció de les característiques geològiques, botàniques, faunístiques, ecològiques, socials i econòmiques, tant a partir de paràmetres bàsics com d’indicadors complexos. L’estructura conceptual bàsica del sistema és la següent:

  1. Mòduls del Medi. S’inclouen els mòduls de geologia, hidrologia, flora, vegetació i hàbitat; fauna; ecologia del paisatge; patrimoni cultural i paisatge.
  2. Mòduls dels Usos. S’inclouen els mòduls de socioeconomia, normatives i directives sectorials, planejament, infrastructures de transports i serveis tècnics.

Cadascun dels mòduls es composa de diferents cobertures bàsiques d’informació –algunes ja preexistents, mentre que altres s’han hagut d’elaborar a partir d’informació dispersa o generada ex novo–, i cobertures de valoració sectorial, fruit de l'aplicació de diferents algoritmes elaborats amb criteri expert pels col·laboradors del projecte.

L’entorn informàtic de treball escollit per al projecte SITxell és el ArcGis, principalment per la capacitat d’anàlisi que permet desenvolupar, així com per la gran compatibilitat amb els altres programes de SIG, cartografia i bases de dades.

L’escala escollida pel projecte SITxell ha estat 1:50.000, una escala que permet visualitzar els principals elements i processos vinculats a la dinàmica i l’ordenació dels espais lliures, i alhora resulta adequada per a desenvolupaments posteriors. De tota manera, el projecte contempla la incorporació d’informació a una escala més detallada, com de fet ja passa en moltes cobertures disponibles, en les quals les dades de base s’han obtingut a escala 1: 25 000 –o fins i tot 1:5 000–, tot i que sempre es manté l’escala de referència a 1: 50 000 per realitzar les anàlisis globals de concurrència dels diferents mòduls temàtics.

Divulgació tècnica

descàrregues >

Divulgació científica

descàrregues >

Enllaços

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896