SITxell
català  |  castellano  |  english

Presentació

Per les seves característiques conceptuals i tècniques, la informació territorial continguda en el SITxell pot ser utilitzada a diverses escales i nivells de decisió, un dels objectius fonamentals del projecte. L’escala de referència (1:50.000) permet una aplicació gairebé directa de les valoracions en plans i projectes de nivell macroterritorial (fins a 1:25.000). A mesura que es treballa a una escala de major detall (planejament urbanístic a 1:10.000, per exemple) o en projectes més específics, cal lògicament un treball complementari per ajustar la informació genèrica a les necessitats de cada cas.

De forma general, l’aplicació del SITxell es realitza en tres grans àmbits, i escales, de treball:

Municipal

A petició dels ajuntaments, els tècnics de la Diputació de Barcelona duen a terme els treballs de camp i de gabinet necessaris per tal de disposar de la informació a l’escala adequada (1:5.000 – 1:15.000, habitualment). La seva aplicació més freqüent sol anar relacionada amb el planejament urbanístic municipal, però sovint les tasques d’assistència es vinculen amb la planificació, gestió i/o divulgació del patrimoni natural dels municipis.

Xarxa de Parcs Naturals

En el marc de la Xarxa de Parcs Naturals que gestiona la Diputació de Barcelona s’efectuen contínuament processos de revisió dels instruments de planificació dels espais protegits que la componen. La informació del SITxell constitueix un dels punts de partida a l’hora de plantejar els nous àmbits de protecció i els criteris dels projectes d’ordenació. A més d’orientar els estudis específics a desenvolupar per a la redacció dels nous plans especials d’ordenació, la visió territorial que ofereix el SITxell permet emmarcar els espais protegits en el conjunt de la xarxa i establir, per exemple, la protecció d’àrees d’interès per a la connectivitat.

Regional

Dins del programa de planejament territorial dels Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona ha col·laborat en la planificació dels espais lliures de la demarcació de Barcelona. La implicació més intensa ha estat l’elaboració del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, en el qual el projecte SITxell ha estat una de les claus per a l’establiment dels espais de protecció especial (un 70,4% de la superfície de la Regió Metropolitana) i el desenvolupament de l’Avaluació Ambiental Estratègica del conjunt del Pla.

Divulgació tècnica

descàrregues >

Divulgació científica

descàrregues >

Enllaços

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896