SITxell
català  |  castellano  |  english

Geologia

Grans unitats litològiques

Reclassificació de la llegenda de la base geològica 1:50.000 (MAGNA) segons les unitats litològiques bàsiques diferenciades a partir dels següents criteris: la tipologia de la formació; el procés de formació; el comportament davant l’erosió i detalls dels tipus de materials. En total s’han diferenciat 16 categories.

Autor: Unitat Geodinàmica Externa i Hidrogeologia - Departament de Geologia de la UAB
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)Formacions geològiques superficials

Reclassificació de la llegenda de la base geològica 1:50.000 (MAGNA) segons les formacions superficials diferenciades a partir de criteris geològics i geomorfològics prèviament establerts. Es té en compte el procés que ha donat lloc a les formacions recents originades durant el Quaternari, les alteracions sobre els principals tipus de substrat i la no existència de formació superficial.

Autor: Unitat Geodinàmica Externa i Hidrogeologia - Departament de Geologia de la UAB
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)Unitats geomorfològiques

Digitalització, segons criteris amb judici expert d’identificació de formes, d’unitats geomorfològiques. S’han identificat, entre d’altres, cingleres, vessants, carenes, planes, relleu en cuesta, fons de vall fluvial i cons de dejecció. En la digitalització s’ha utilitzat la base topogràfica 1:50.000 i les ortofotografies en color 1:25.000.

Autor: Unitat Geodinàmica Externa i Hidrogeologia - Departament de Geologia de la UAB
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)Erosionabilitat potencial

En base a les grans unitats geomorfològiques i a les grans unitats litològiques (determinades pels mateixos autors en els mapes del mateix nom) s’estableixen quines combinacions entre ambdues defineixen els diferents nivells de potencial d’erosionabilitat. Les categories no defineixen el nivell d’erosionabilitat real, sinó d’erosionabilitat potencial ja que només té en compte els factors geològics, però no els meteorològics ni els associats a la coberta vegetal

Autor: Unitat Geodinàmica Externa i Hidrogeologia - Departament de Geologia de la UAB
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)Riscos geològics gravitatoris potencials

En base a les grans unitats geomorfològiques i a les grans unitats litològiques (determinades pels mateixos autors en els mapes del mateix nom) s’estableixen quines combinacions entre ambdues defineixen els condicionants necessaris per al desenvolupament potencial d’un procés gravitatori o altre (caiguda de roques o petits esllavissaments).

Autor: Unitat Geodinàmica Externa i Hidrogeologia - Departament de Geologia de la UAB
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)Unitats Hidrogeològiques

Reclassificació en 15 categories del camp epígraf la base geològica 1:50.000 (MAGNA) en funció de la litologia, l’edat i les característiques hidrogeològiques dels materials, tenint en compte el comportament hidrogeològic d’uns sectors utilitzats com a exemple. El llistat d’unitats hidrogeològiques segueix un ordre de més a menys interès hidrogeològic de la formació com a aqüífer.

Autor: Unitat Geodinàmica Externa i Hidrogeologia - Departament de Geologia de la UAB
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)Vulnerabilitat de les unitats hidrogeològiques

Les categories de vulnerabilitat de les unitats hidrogeològiques s’han obtingut tenint en compte el comportament dels diferents materials aflorants i de la seva relació hidrogeològica, a partir de la valoració conjunta dels següents paràmetres: facilitat d’infiltració o de penetració de la substància en el subsòl i facilitat de propagació o de circulació subterrània, atenent a la permeabilitat que el subsòl ofereix de forma qualitativa. La llegenda inclou sis categories de vulnerabilitat de manera que la categoria 1 representa les zones de màxim risc de contaminació dels aqüífers i la categoria 6 el mínim.

Autor: Unitat Geodinàmica Externa i Hidrogeologia - Departament de Geologia de la UAB
Metadades (pdf)
Visualització cartogràfica (SITMUN)

Divulgació tècnica

descàrregues >

Divulgació científica

descàrregues >

Enllaços

veure >

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comte d'Urgell 187, 3a planta, Edifici Rellotge
08036 Barcelona. Tel. 934 022 896